தமிழ்மணம்

Sunday, July 26, 2015

காதல்
ரே அலைவரிசியின் உணர்வு காதல்...!

இரு இதயங்களின் புணர்வு காதல்...!

பார்வைகளின் மெளனமொழி காதல்...!

உயிர் ஜனிக்கும் புனிதம் காதல்...!

இதழ் இனிக்கும் முத்தம் காதல்...!

உண்மை அன்பின் தேடல் காதல்...!

உன்னை இசைக்கும் பாடல் காதல்...!

பூக்களைப் பறித்து ரசித்தால் காதல்...!

கண்ணாடி பார்த்து சிரித்தால் காதல்...!

பைத்தியம் பிடிக்க வைத்தால் காதல்...!

அதற்கு வைத்தியம் செய்ய மறுத்தால் காதல்...!

முடிவில்,

திருமணம் செய்தால் பிழைப்பாய்...!

இருமனம் இழந்தால் இறப்பாய்...!

No comments:

Post a Comment